Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Factor Groei BV gevestigd te Breda ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 75279355 hierna telkens “Factor Groei”.
Deze Algemene Voorwaarden  kunnen opgeslagen en uitgeprint worden. 

Artikel 1 – Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die Factor Groei aanbiedt dan wel sluit.
1.2       De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3       Factor Groei behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. 
1.4       Onder deelnemerwordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een       begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante zaken.
Onder opdrachtgeverwordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijk of rechtspersoon die de opdracht aan Factor Groei heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.                

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1       Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. 
2.2       Aanbiedingen en offertes worden (mede) gedaan aan de hand van door de opdrachtgever aangeleverde informatie. Indien blijkt dat de verstrekte informatie (deels) onjuist is kan Factor Groei niet worden gehouden aan de op basis van deze informatie gedane aanbieding of offerte. 
2.3       Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, exclusief reis- en andere onkosten alsmede exclusief ten behoeve van de opdrachtgever en/of deelnemer te maken kosten van derden.  

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1       Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Factor Groei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Factor Groei is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derde(n) De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   
3.2       Factor Groei levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Factor Groei website staat vermeld op het moment dat de opleiding of training start. Factor Groei is, zonder dat zij gehouden is eventuele schade te vergoeden, gerechtigd:
– de diensten tussentijds te wijzigen;
– het programma van de diensten voor wat betreft plaats en  tijd te wijzigen;
– bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training te annuleren of aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. 
– de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 15% te verhogen. 

Artikel 4 – Annulering deelname/Beëindiging en einde van de overeenkomst

4.1       De opdrachtgever heeft het recht om de deelname van de deelnemer te annuleren dan wel de overeenkomst op te zeggen en/of te beëindigen. Dit dient per aangetekende brief te gebeuren. 
4.2       Wanneer er tot 6 weken voor aanvang van de training, de begeleiding of het coaching traject wordt geannuleerd, beëindigd of opgezegd is opdrachtgever geen honorarium verschuldigd. De berekende arrangementskosten zijn wel volledig (100%) verschuldigd. 
4.2.1    Wanneer er tot 4 weken voor aanvang van de training, de begeleiding of het coaching traject wordt geannuleerd, beëindigd of opgezegd is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd. De berekende arrangementskosten zijn volledig (100%) verschuldigd. 
4.2.2    Wanneer er binnen 4 weken voor aanvang van de training, de begeleiding of het coaching traject wordt geannuleerd is opdrachtgever het volledig overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd (100%) alsmede de volledige arrangementskosten (100%). 
4.2.3    Wanneer er na aanvang van de deelname, tussentijds wordt beëindigd of opgezegd of wanneer om welke reden dan ook niet wordt deelgenomen zonder dat er is geannuleerd, beëindigd of opgezegd is opdrachtgever het volledig overeengekomen honorarium c.q. de volledig overeengekomen prijs verschuldigd (100%) alsmede de volledige arrangementskosten (100%). 
4.2.4    Een individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd c.q. verplaatst. Bij annulering c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Factor Groei gerechtigd om het volledige tarief in rekening te brengen met een minimum van € 100,-. Bij niet verschijnen wordt hetzelfde tarief gehanteerd.
4.3      Factor Groei heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleiding of coaching traject te annuleren of deelname te weigeren. Opdrachtgever heeft in die gevallen recht op terugbetaling van het aan Factor Groei betaalde bedrag. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1       Indien Factor Groei aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in onderstaande artikelen is geregeld. 
5.2       Indien Factor Groei voor de schade is verzekerd en de verzekeraar verleent dekking dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd. Indien de schade niet wordt gedekt c.q. uitbetaald door de verzekeraar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag voor de opdracht met een maximum van € 5.000,-. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid van Factor Groei en/of medewerkers van Factor Groei en/of door Factor Groei ingeschakelde derden. 
5.3       Factor Groei is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 6 – Betaling

6.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij er sprake is van een open inschrijving, deze worden direct bij de inschrijving voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim. 
6.2       Voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf geldt dat de buitengerechtelijke kosten 15% bedragen met een minimum van € 250,-
6.3       Eventuele klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Factor Groei. Dit leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting. 

Artikel 7 – Geheimhouding 

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Factor Groei en deelnemer plaatsvinden worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Factor Groei zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, mededelingen doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dan wel indien Factor Groei op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om informatie te verstrekken. 

Artikel 8 – persoonsgegevens

8.1       Door het aangaan van een overeenkomst met Factor Groei wordt aan Factor Groei toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Factor Groei behandelt deze gegevens op de wijze die de wet voorschrijft, zie hiervoor de Privacy Satement van Factor Groei.
8.2       Opdrachtgever vrijwaart Factor Groei van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt of zijn geregistreerd in het kader van gegevensverwerking door opdrachtgever of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet- en regelgeving verantwoordelijk is. 

Artikel 9 – intellectuele eigendom

9.1       Factor Groei is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte of gebruikte project- en cursusmaterialen en brochures. 
9.2       Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Factor Groei geen gebruik maken van deze producten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 
9.3       Factor Groei behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers.  

Artikel 10 – klachtenregeling

Wanneer opdrachtgever of deelnemer een klacht indienen dan wordt er naar gestreefd om die klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht de afhandeling meer tijd in beslag nemen dan wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld. De klacht wordt vertrouwelijk in behandeling genomen. Factor Groei zal allereerst alle moeite doen om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan wordt gezamenlijk bekeken of er een onafhankelijke derde (eventueel een mediator) ingeschakeld wordt. 

Artikel 11 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1     Op alle door Factor Groei gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
11.2     Geschillen voortvloeiende uit door Factor Groei gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarbinnen Factor Groei gevestigd is.